- 
Catalan
 - 
ca
English
 - 
en
Spanish
 - 
es

Medi Ambient

Innovació

Sempre hem sigut pioners en tecnologia i innovació i volem continuar sent-ho.

El nostre parc de maquinària ens permet realitzar tots els processos dins la pròpia empresa, aconseguint d’aquesta manera un control total dels productes químics utilitzats i els residus abocats.

El nostre objectiu continua siguent el medi ambient, per això estem constantment seguint el mercat de maquinària per tenir  màquines el més eficient i sostenibles posibles. Per poder reduir les emisions de CO2, em anat ficant recuperadors de calor, trens de rentat de baix consum d’aigua (s’ha reduit un 60% el consum d’aigua front a sistemes de rentat convencionals), cremadors d’ultima tecnología, calderes de vapor amb sistema d’osmosis i recuperació de condensats, …

 

Aquest afany de sostenibilitat, es va fer apostar per l’estampació digital, reduint al mínim la generació de residuos i el consum d’aigua.

 

Continuant amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua, hem incorporant la estampació digital de pigments, que ens perments reduir en més d’un 80% les emisions de CO2 respecte l’estampació digital d’acids i reactius,  i reduir encara més el consum d’aigua.

CARTA DE COMPROMÍS AMB ELS CRITERIS ESG

Degut al context actual en el que ens trobem, com la crisi climàtica, l´accelerada transformació digital que estem presenciant en aquest segle, la sobre explotació de recursos naturals de fonts no renovables, les desigualtats i injustícies, la situació econòmica i financera dels mercats, ens hem plantejat la necessitat de comprometre´ns amb els criteris ESG i els ODS com estratègia d´impactar positivament en les persones i el planeta i aportar el nostre granet de sorra, per millorar com organització per garantir la nostra existència en el futur i garantir els recursos per les generacions futures.

Ens comprometen a adoptar millors pràctiques ambientals, utilitzant la innovació i les aliances per incloure l´ús de materials sostenibles, la reducció de residus, la reducció demissió a la cadena de subministrament, reduir la contaminació, minimitzar l´impacte ambiental i la reducció de consums energètics.

Estem compromesos en garantir la seguretat i benestar del nostres treballadors, complint amb totes les lleis i regulacions laborals aplicables, tot millorant les condicions amb els convenis col·lectius.

Estem sotmesos a estrictes auditories i controls per part dels nostres clients, complint amb els estàndards ètics i ambientals requerits.
Finalment, estem compromesos a mantenir la governança corporativa a la nostra empresa, incloent la transparència i responsabilitat en les nostres operacions, el compliment de les lleis i regulacions i l´ètica empresarial, reportant amb aquest informe el nostre progres i compromís amb la sostenibilitat.

METODOLOGIA

Per a l´elaboració del present informe s´ha fet servir l´eina d´Avaluació d´Impacte B de BLab Spain.

L´Avaluació d´Impacte B és una eina de diagnosi, mesurament i gestió d´impacte, alineada als ODS i a altres

estàndards internacionals sobre Governança, Treballadors, Comunitat, Clients i Medi ambient, i utilitzada per més de 200.000 empreses en tot el món per millorar el seu exercici social i ambiental.

Una solució integral de gestió interna alineada als Objectius de Desenvolupament Sostenible i altres estàn- dards internacionals de Sostenibilitat (GRI, IRIS). Ofereix una diagnosis de l´exercici social i ambiental a

l´empresa, identificant aspectes de millora, una comparació respecte d´altres empreses del mateix sector, mida, país i és un suport per la presa de decisions estratègiques d´impacte.

ANÀLISI EXPERT

Per a l´elaboració del present informe s´ha utilitzat l´anàlisi expert d´una consultora independent en sostenibilitat i ODS, qui a través de l´aplicació del model BIA, ha alineat les nostres activitats cap a una primera visió sobre quins criteris ESG impactem.

ALINEACIÓ CRITERIS ESG I ODS

Els criteris ESG (environmental, social and governance) porten anys actuant com a paraigües de les dife- rents accions empresarials lligades a la responsabilitat Social Corporativa i la Sostenibilitat.

El 25 de Setembre de 2015 l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar, per unanimitat, l´Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: un pla d´acció a favor de les persones, el planeta, la pau, la prosperitat i les aliances. Hi han 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) y 169 metes concretes a desenvolupar amb l´horitzó 2030.

A Textprint fem nostra la responsabilitat i una oportunitat per alinear els objectius del nostre negoci, amb els de l´equitat i la sostenibilitat. Per això, amb aquest informe, alineem els nostres criteris ESG amb els ODS de Nacions Unides.

CRITERIS ESG I ODS

CREAR VALOR A TRAVÉS DELS CRITERIS ESG

ESG és un conjunt d’estàndards ambientals, socials i de govern corporatiu per a les operacions d´una organització, criteris utilitzats per molts inversionistes. ESG representa riscos i oportunitats que afecten la capacitat de les empreses per crear valor a llarg termini, inclòs el canvi climàtic i l´escassetat de recursos, diversitat i inclusió, seguretat de les dades, remuneració dels executius i transparència fiscal.

Estem convençuts que ajudar al nostres clients a resoldre problemes específics i imminents relacionats amb la sostenibilitat, és el camí correcte per crear valor a llarg termini, considerant un enfocament que abasti factors mediambientals, socials i de governança.

INTEGRACIÓ CRITERIS ESG

Per integrar els criteris ESG hem treballat:

Identificació dels riscos ESG en tota la cadena de subministrament.

Aplicar polítiques per millorar la diversitat i la inclusió.

Incorporar els objectius ESG a les decisions de l´empresa.

Garantir que els objectius estratègics incloguin consideracions mediambientals, socials i de governança.

Educar al personal sobre la necessitat d´integrar els criteris a totes les operacions.

ANÀLISI INTERNA

En aquest informe hem procedit a realitzar una primera visió d’estratègia de negoci i situació actual respecte al posicionament d´empresa respecte als criteris ESG i la seva alineació als ODS.

Ens hem centrat en definir el concepte de materialitat dintre de la cadena de valor de l´empresa.

D´aquesta forma, identifiquem quines són les operacions o els focus de materialitat que comporten riscos i quins donen lloc a oportunitats ESG.

Aquest anàlisi ens permet tenir el primer punt de partida respecte a la situació de les operacions i el seu impacte a l´entorn ESG.

COMPROMÍS AMB EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

A Textprint volem continuar sumant valor a la societat i el medi ambient amb bones pràctiques i noves formes de fer empresa. Volem perdurar en el temps i per això estem convençuts que és necessari estar alineats amb l´Agenda 2030 i el Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els ODS són la fulla de ruta holística i transversal que ens ajuda a identificar els nostres riscos i les nostres oportunitats amb la finalitat de maximitzar el nostre impacte positiu i minimitzar els nostres impactes negatius, buscant aliances que sumin en pro de les persones, el planeta, la pau i la prosperitat .

Ara que hem identificat el nostres ODS rellevants, no significa que el nostre compromís i contribució es limiti a aquests objectius, sinó que ara sabem que tenim els 17 objectius per treballar i que són transversals i que són lla manera de lluitar conjuntament contra el canvi climàtic, les desigualtats, la pobresa i les injustícies socials